การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายความเสี่ยงของ Cryptococcus Neoformans

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎิ์ชญาภรณ์ กาวี, ณภัทร ธรรมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาพฤติกรรมการขับถ่ายของนกพิราบเพื่อทำนายความเสี่ยงของการรับ เชื้อรามูลนก Cryptococcus neoformans เพื่อสร้างโปรแกรม Machine Learning ที่ทำให้สามารถ ตรวจสอบและประเมินพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงในการรับเชื้อได้ โดยการนำปัจจัยที่สำรวจมาเป็ฯตัวแปรอิสระ