การเปรียบเทียบสารแทนนินที่สกัดจากใบพลูและใบฝรั่งที่มีผลต่อการลดปริมาณแอมโมเนียในบ่อกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นทีเทพ ปทุมาสูตร, พีรพัฒน์ วงศ์เจริญวิชญ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นโดยในการทำบ่อเลี้ยงกุ้งมักพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของบ่อและน้ำโดยเฉพาะปัญหาค่าแอมโมเนียในน้ำสูง ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำ จึงมีการศึกษาค้นคว้าวิธีกำจัดแอมโมเนียในน้ำ โดยมีวิธีที่ได้ประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือการใช้สารแทนนิน ในการลดปริมาณแอมโมเนียในน้ำ โดยเลือกใช้สารแทนนินสกัดจากพืชในท้องถิ่นที่มีปริมาณของแทนนินสูงคือ ใบฝรั่ง และใบพลูในการสกัดเพื่อเปรียบเทียบปริมาณของสารแทนนินที่ได้และ นำไปทดสอบประสิทธิภาพในการลดปริมาณแอมโมเนียในน้ำของสารแทนนินที่สกัด