การศึกษาสารสกัดไคโตซานและไคตินจากเปลือกกุ้งที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชในลำไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรนิษฐ์ ศรีกัลยาวัชร์, พันญาดา รอดแสวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำไยเป็นผลไม้ที่มีการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศอันดับต้นๆของไทย ในการส่งออกแต่ละครั้งอาจประสบปัญหาผลไม้เน่าเสียหลังจากการเก็บเกี่ยวจึงต้องมีการคิดค้นสารที่สามารถช่วยชะลอผลไม้เน่าเสีย คณะผู้จัดทำจึงได้สนใจศึกษาประสิทธิภาพสารไคโตซานและไคตินที่สกัดจากเปลือกกุ้งที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชในลำไยที่ทำให้ผลไม้เน่าเสีย โครงงานนี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารไคโตซานและไคตินที่สกัดจากเปลือกกุ้งโดยวิธีการดำเนินงานคือ 1สกัดสารไคโตซานและไคตินจากเปลือกกุ้ง 2ศึกษาประสิทธิภาพของสารไคโตซานและไคตินที่สกัดจากเปลือกกุ้ง โดยเปรียบเทียบระหว่างลำไยที่ไม่เคลือบสารกับลำไยที่เคลือบสาร 3สรุปผลการทดลอง