การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นแก่นตะวันโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพิชชา พิบูลย์กิจสกุล, สโรชา ครองนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเรื่องการศึกษาสูตรอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแก่นตะวันโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1.เพื่อศึกษาอาหารวุ้นสูตรMS + Activatedcharcoal กับ อาหารวุ้นสูตร MS 2.เพื่อศึกษาสูตรอาหารวุ้นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน ดำเนินการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 4 ชั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมอาหารวุ้นสูตร MS ขั้นตอนที่ 2 การฟอกชิ้นพืช ขั้นตอนที่ 3ขั้นตอนการนำชิ้นพืชลงในขวดอาหาร ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาว่าตลอดระยะเวลา 1 เดือน แก่นตะวันที่เลี้ยงในอาหารวุ้นทั้ง 2 สูตรที่แตกต่างกันมีการเจริญเติบโตต่างกันอย่างไร ผลการทดลองสรุปได้ดังนี้

แก่นตะวันที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารวุ้นสูตร MS + Activatedcharcoal กับ อาหารวุ้นสูตร MS มีการเจริญเติบโตแตกต่างกัน