อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนปริมาณน้ําเกลือผ่านแอพพลิเคชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปารณีย์ เครือกาบ, กชกร วัฒนพันธ์, ภัทรวดี เสาร์ดำริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยจำนวนมากพักรักษาในโรงพยาบาล จากการสำรวจพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ทั่วถึง ซึ่งมีหลายสาเหตุ โดยหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญก็คือ บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์จึงไม่สามารถดูแลและตรวจสอบอาการรายบุคคลได้ตลอดเวลา เช่น ปริมาณน้ำเกลือของผู้ป่วย ซึ่งอาจส่งผลให้อาการของผู้ป่วยทรุดลง ทางกลุ่มจึงศึกษาข้อมูลและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่น line notify ก่อนปริมาณน้ำเกลือไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อลดปัญหาของการบริการที่ไม่ทั่วถึงของบุคลาการทางการแพทย์ 2.เพื่อลดโอกาสปริมาณน้ำเกลือไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย ทางกลุ่มจึงได้ออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนปริมาณน้ำเกลือไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยผ่านแอพพลิเคชั่น line notify ทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ในการใช้สอย โดยมีวิธีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ศึกษาการทำงานของระบบ 2.วางแผนและออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์ 3.ดำเนินการประดิษฐ์ 4.ประเมินผลการใช้งานสิ่งประดิษฐ์

จากการจัดทำโครงงาน เรื่อง อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนปริมาณน้ำเกลือไม่เพียงพอผ่านแอพพลิเคชั่น line notify และทดลองใช้งานอุปกรณ์ โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า 1.สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกสะบาย 2.เซนเซอร์มีการแจ้งเตือนปริมาณน้ำเกลือเมื่อปริมาณน้ำเกลือลดถึงตำแหน่งติดตั้งไว้ 3.สามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น line notify