อุปกรณ์สั่งการควบคุมการเปิดปิดและบอกปริมาณของน้ำโดยอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรดา สมัครวงษ์, ศศิประภา บุญล้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในโรงเรียนและชีวิตประจำวันของเรา ผู้คนส่วนมากมักมีกิจกรรมทุกช่วงเวลาทำให้ลืมนึกถึงสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวัที่กำลังจะหมดและหายไปจากโลกในอนาคตหากไม่อนุรักษ์และรวมถึงโรงเรียนของเราที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาเกิดจากน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคเพราะฝนไม่ตก น้ำบาดาลไม่เพียงพอ และการเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะรออาบน้ำในครั้งต่อไป

ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดค้นอุปกรณ์สั่งการควบคุมการเปิดปิดและบอกปริมาณของน้ำโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนในชีวิตประจำวันได้โดยใช้ Level Control สัญญาณเตือนไปสู่ตู้ควบคุมไฟฟ้าเพื่อบอกสถานะน้ำเต็มหรือน้ำหมด ทางเราจึงคิดค้นและพัฒนาตู้ Control ที่รับสัญญาณจาก Level Control สั่งเปิด-ปิดวาล์วไฟฟ้าแบบ Auto และ Manual