การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum แบบรวดเร็วโดยใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุสลี หลีมานัน, ธนพล ยาบา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา ดลระหมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเหี่ยวเขียว (Bacterial wilt) โดยที่หนึ่งในสาเหตุนั้นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายและมีคุณภาพต่ำ หนึ่งในวิธีในการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย คือ เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum เบื้องต้นแบบรวดเร็วโดยใช้เทคนิค LAMP โดยออกแบบชุดไพร์เมอร์จำเพาะจำนวน 6 เส้นที่มีความจำเพาะต่อยีน Flagellin พบว่าสามารถตรวจเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum โดยใช้เวลาประมาณ 30 - 35 นาที ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิคงที่ 65 – 68 องศาเซลเซียส โดยชุดตรวจจะสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า คือ ถ้าผลการตรวจเป็นบวก ชุดทดสอบจะเปลี่ยนสีสารละลายจากแดงเป็นเหลือง และถ้าผลเป็นลบสารละลายจไม่เปลี่ยนสีหลังทำปฏิกิริยา ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาการตรวจสอบและมีต้นทุนที่ถูกกว่าเทคนิค PCR และสามารถคัดกรองพืชวงศ์ตระกูล Solanacea ที่มีอาการบ่งชี้การติดเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ในภาคสนามได้