การผลิตหนอนแมลงวันลายสายพันธุ์ black soldier โดยใช้นมคุณภาพต่ำเพื่อพัฒนาเป็นอาหารที่มีโปรตีนและไคตินสูงในการเลี้ยงปลาสวยงาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ลลิตภัทร จันทร์ดัด, ภควรัญชญ์ ทองบุญเหลือ, สิตาภา ปิ่นวิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, นริศตา ด้วงต้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตหนอนแมลงวันลายสายพันธุ์ black soldier โดยใช้นมคุณภาพต่ำเพื่อพัฒนาเป็นอาหารที่มีโปรตีนและไคตินสูงในการเลี้ยงปลาสวยงาม มีวัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อสำรวจชนิดอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายและคุณภาพของหนอนแมลงวันลาย โดยนำสูตรอาหาร 3 ชนิด มาทดลองเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย และบันทึกผลโดยนำดักแด้ของหนอนที่เลี้ยงมาวัดขนาดและชั่งน้ำหนักของหนอน 2) เพื่อพัฒนาอาหารเลี้ยงหนอนแมลงวันลายโดยการเสริมนมในอัตราส่วนต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวันลาย นำสูตรอาหารจาการทดลองที่ 1 ที่ดีที่สุดมาพัฒนาโดยเพิ่มนมสดอัตราส่วน10% 20% 30% 40% และ 50% โดยน้ำหนัก และสูตรอาหารไม่ผสมนมเป็นกลุ่มควบคุม 3) เพื่อศึกษาปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาสวยงามจากหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้น นำดักแด้หนอนแมลงวันลายที่ผลิตขึ้น จากการทดลองที่ 1 มาแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จำนวน 50 ตัวนำไปน็อคในตู้เย็นเก็บในรูปแบบอาหารสด และอีก 50 ตัวนำไปอบแห้งในรูปแบบอาหารแห้ง 4) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนอนแมลงวันลายที่ผลิตขึ้นกับการเลี้ยงปลาสวยงามประเภท ปลาหมอสีทั้งในรูปอาหารสดและอาหารเม็ดสำเร็จรูป นำอาหารสูตรที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาสวยงามนำมาผลิตหนอนแมลงวันลายเตรียมอาหารเลี้ยงในภาชนะขนาด 50 ลิตร จำนวน 3 ชุด โดยปล่อยพ่อพันธ์แม่พันธุ์แมลงวันลายสายพันธุ์ black soldier จำนวน 10 คู่ลงไปในภาชนะเพาะเลี้ยง แต่ละชุด