ระบบลงเวลาเข้าเรียนของนักเรียนโดยการจดจำใบหน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพงศ์ เทพอยู่, ปัณณวิชญ์ ชัยศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภรณ์ เมืองประทับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบลงเวลาการเข้าโรงเรียนโดยใช้ระบบจดจำใบหน้าสำหรับการใช้งานในโรงเรียน โดยการพัฒนาจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรกเป็นระบบสารสนเทศที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบและรายงานผลในรูปแบบออนไลน์และเรียลไทม์ได้ และส่วนที่สองเป็น การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อตรวจจับและลงเวลาเข้าเรียนที่ส่งข้อมูลไปยังส่วนแรก ซึ่งระบบที่พัฒนาถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการบริหารข้อมูลด้านการมาโรงเรียนของนักเรียน ซึ่งสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้ 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน คุณครู และเจ้าหน้าที่ โดยคุณครูที่สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น การดูสถานะการเข้าโรงเรียนของนักเรียนที่ดูแล การเข้าไปเปลี่ยนสถานะเข้าเรียนของนักเรียน ว่ามาเรียนตามปกติ สาย หรือขาด เป็นต้น ในส่วนของนักเรียนสามารถตรวจสอบสถานะเข้าโรงเรียนของตนเองได้และสามารถดูรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวได้ สำหรับในส่วนเจ้าหน้าที่สามารถจัดการกับข้อมูลในระบบได้ทั้งหมด ระบบในส่วนแรกนี้พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ซึ่งสะดวกต่อการทำงานและการใช้งานของผู้ใช้ สำหรับส่วนที่สองในการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อตรวจจับและลงเวลาเข้าเรียน ได้ประยุกต์ใช้ Raspberry pi 4 และกล้องถ่ายรูปเพื่อประมวลผล ตรวจจับ และลงเวลาซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับในกรณีออฟไลน์ได้ ข้อมูลการเข้าโรงเรียนของนักเรียนจะถูกบันทึกไปยังฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวมาในส่วนแรก โดยในส่วนนี้ได้นำเทคนิคการจดจำใบหน้ามาใช้ตรวจสอบกับใบหน้าของนักเรียนในการเข้าโรงเรียนและข้อมูลการเข้าโรงเรียนของแต่ละคนถูกถูกบันทึกลงสู่ระบบแบบอัตโนมัติ เพื่อที่จะลงสถานะการเข้าเรียนของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบพบว่า ระบบมีความแม่นยำในการลงบันทึกเวลาเข้าเรียนได้อย่างถูกต้องแม่นยำที่ 100% เมื่อติดตั้งอุปกรณ์และให้นักเรียนเดินผ่านในบริเวณที่กำหนด