ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผ่านสมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฐ กลัมพสุต, ณิชนันทน์ นิ่มเนียม, ธีรฉัตร พานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนศักดิ์ เหมะ, กฤษฎา พวงสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทนำ

โครงงานนี้จะพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบไร้สายผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อรับส่งข้อมูลของเซนเซอร์วัดค่าออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxyen; DO) วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (Potential of Hydrogen ion; pH) อุณหภูมิของน้ำ และวัดค่าความขุ่นของน้ำ นอกจากนั้น ระบบนี้ยังมีการติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ควบคุมและประมวลผลทั้งระบบเฝ้าระวัง สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อไปสู่การสร้างแนวทางปฎิบัติในการวางแผนจัดการคุณภาพน้ำ และเตรียมการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในแหล่งน้ำได้ นำไปข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ