ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Bacillus cereus ของกระดาษทิชชูจากไม้ไผ่ ท่ีผสมสารสกัดนาโนอิมัลชันของน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราเพชร มากระดี, ก้องภพ เพ็งพา, พีรพล ศรีแดน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มินตรา สุขสำราญ, สุวดี สารพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Bacillus cereus ของกระดาษทิชชูจากไม้ไผ่ที่มีสารสกัดนาโนอิมัลชัลของน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด