ศึกษาประสิทธิภาพพื้นรองเท้าจากหญ้าขจรจบที่ผสมสารสกัดสะเดาเพื่อยับยั้งเเบคทีเรีย Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สธน จารุเจริญลาภ, กิตติศักดิ์ พรมสวัสดิ์, ทักษ์ดนัย เวทไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภารักษ์ รักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานศึกษาประสิทธิภาพพื้นรองเท้าจากหญ้าขจรจบที่ผสมสารสกัดสะเดาเพื่อยับยั้งเเบคทีเรีย Staphylococcus aureus วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพพื้นรองเท้าจากหญ้าขจรจบที่ผสมสารสกัดสะเดาเพื่อยับยั้งเเบคทีเรีย Staphylococcus aureus การทดลองแบ่งออกเป็น 8 ตอน ได้แก่ 1)การทำแผ่นเส้นใยหญ้าขจรจบ 2)การเตรียมสารสกัดสะเดา 3)การเตรียมเชื้อ S. aureus 4)การทดสอบฤทธิ์ในการการต้านเชื้อ S. aureus ของสารสกัดใบสะเดาวิธี broth microdilution method เพื่อหาค่า MIC, MBC 5)การผสมแผ่นเส้นใยจากหญ้าขจรจบและสารสกัดสะเดา 6)การทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อ S. aureus ของแผ่นเส้นใยจากหญ้าขจรจบผสมกับสารสกัดใบสะเดา โดยวิธี Ager Disc Diffusion 7)ทดสอบระยะเวลาของแผ่นเส้นใยจากหญ้าขจรจบผสมกับสารสกัดใบสะเดาสามารถต้านเชื้อ S. aureus 8)นำแผ่นเส้นใยจากหญ้าขจรจบผสมกับสารสกัดใบสะเดามาทำเป็นรูปร่างพื้นรองเท้าที่