การศึกษาและการพัฒนาหนังเทียมจากยางพาราเพื่อเป็นวัสดุฝึกซ้อมหัตถการทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮาซานัน รอยูโมง, ฟาดีล ยาชะรัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนังเทียมจากยางพาราที่ทนต่อการเสื่อมสภาพและความร้อน มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี และเพิ่มมูลค่ายางพารา เพื่อยกระดบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยางพารา