การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ที่เคลือบบนถ่านชีวภาพต่อการกำจัด Microcystis spp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวภาคย์ ลิ่มดุลย์, เกศริน สัตย์สม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุศรา ปาระมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาอัตราส่วนปริมาณของ PVA ที่มีประสิทธิภาพในการยึดติดสารละลาย TiO2 ที่มีผลต่อการกำจัด Microcystis spp. 2.) ศึกษาอัตราส่วนของ TiO2 ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัด Microcystis spp. 3.) ศึกษาความสามารถในการนำกลับมาใช้ซ้ำของถ่านชีวภาพที่เคลือบด้วยสารละลาย TiO2 ต่อการกำจัด Microcystis spp. และ 4.) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลาย TiO2 ที่เคลือบบนถ่านชีวภาพและถ่านชีวภาพที่ตรึงกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ต่อการกำจัด Microcystis spp.

ผลการทดลอง พบว่า ถ่านชีวภาพที่เคลือบด้วยสารละลาย TiO2: PVA อัตราส่วน 30 : 0.6 กรัม มีประสิทธิภาพในยึดติดสารละลาย TiO2 ที่มีผลต่อกำจัด Microcystis spp. ได้ดีที่สุดร้อยละ 100.00 ในชั่วโมงที่ 3 ของการทดลอง จากการศึกษาความสามารถการนำกลับมาใช้ซ้ำของถ่านชีวภาพพบว่าประสิทธิภาพของถ่านชีวภาพที่เคลือบด้วยสารละลาย TiO2 เริ่มลดลงเมื่อใช้ซ้ำไป 2 ชุดการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลาย TiO2 ที่เคลือบบนถ่านชีวภาพ และถ่านชีวภาพที่ตรึงกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. พบว่าถ่านชีวภาพที่เคลือบด้วยสารละลาย TiO2: PVA อัตราส่วน 30 : 0.6 กรัม มีประสิทธิภาพ ในการกำจัด Microcystis spp. ได้ดีกว่า