นอนกริด: โปรแกรมช่วยจัดระเบียบไฟล์ในคอมพิวเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรัช สงค์ทะเล, กริชโกมินทร์ เวียงสันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ช่วยจัดระเบียบ รวมไปถึงช่วยให้การทำงานในด้านการตัดต่อภาพ เสียง และวิดีโอ เป็นไปได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำก็มีความสนใจในด้านการตัดต่อวิดีโอ และทางเราก็ได้พบปัญหาต่าง ๆ อาทิ ความล่าช้าที่เกิดจากการหาไฟล์คลิปต่าง ๆ ไม่เจอ ความไม่สะดวกในการหาไฟล์ต่าง ๆ ที่กระจายไปทุกแหล่งในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทางเราจึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาโครงงานนี้ขึ้นเพื่อให้สามารถช่วยจัดระเบียบไฟล์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากขึ้น

คณะผู้จัดทำได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับภาษา C# และโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2022 ซึ่งเป็นภาษาและโปรแกรมที่เราตัดสินใจเลือกใช้ในการพัฒนาโครงงาน เพื่อนำมาเขียนโปรแกรม NonGrid ที่เราได้สร้างขึ้น ซึ่งคาดหวังว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

ผลจากการศึกษาทำให้ทางคณะผู้จัดทำเข้าใจวิธีและขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ในโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2022 มากยิ่งขึ้น และจากการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมพบว่า การดำเนินโครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ คือ สามารถช่วยจัดระเบียบไฟล์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้ และสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ทางคณะผู้จัดทำได้ตั้งไว้