บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ จากคะน้าเม็กซิโก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดาภรณ์ โพธิรุกข์, จิรัชญา สินไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิงขร สมันสุข, กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันจากการสังเกตเห็นขยะจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากจะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก และเป็นพิษต่อ สิ่งมีชีวิต เมื่อสลายได้ยากส่วนมากแล้วก็จะกำจัดโดยใช้วิธีที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และตามมาด้วยสภาวะ โลกร้อน แต่ถึงอย่างไรผู้คนก็ยังนิยมใช้สิ่งของที่ย่อยสลายได้ยาก ถ้าเราใช้มากก็จะทำให้มีขยะมากขึ้นเรื่อยๆ โรงงานก็จะเร่งผลิตสินค้าออกมามาก ซึ่งโรงงานก็เป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน และทำลาย สมดุลของธรรมชาติ ทั้งปล่อยสารพิษ ควันเสีย น้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบด้านและมนุษย์อีกด้วย ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติจากคะน้าเม็กซิโกซึ่งเป็นบรรจภัณฑ์จาก คะน้าเม็กซิโก สามารถย่อยสลายเองได้ เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูง สรรพคุณหลากหลาย ไม่มีสารปนเปอื้นและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย