แผ่นแปะสิวไบโอเซลลูโลสผสมสารสกัดหยาบจากใบมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรดา ยิ้มแย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยรพ คงดี, ปิยาภรณ์ โยธาสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแผ่นแปะรักษาสิวจากวัสดุธรรมชาติไบโอเซลลูโลสผสมสารสกัดหยาบจากใบมะละกอ และทดสอบฤทธิ์การต้านแบคทีเรียก่อโรคสิว โดยได้พัฒนาแผ่นแปะรักษาสิวที่ผสมสารสกัดหยาบจากใบมะละกอ 3 สูตร ได้แก่ สูตรความเข้มข้น 5 (F1) 10 (F2) และ 15 (F3) มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดย นํามาทดสอบฤทธิ์การต้านแบคทีเรีย Propionibacterium acnes โดยทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งก่อนและหลังเก็บรักษาไว้ 30 วัน