แอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือนตารางเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญลักษณ์ คู่กระสังข์, ธนวิชญ์ พิมพิลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำแปอพลิเคชันแจ้งเตือนตารางเรียนเมื่อถึงคาบเรียนต่อไป ทางกล่องแจ้งเตือนในสมาร์ทโฟน เพื่อลดเวลาในการเปิดดูตารางเรียน