แอพพิเคชั่นให้อาหารสัตว์อัตโนมัติผ่านมือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉลองชัย โคตรเคน, พงศ์พล ดีนัก, เจตนิพัทธ์ วงค์ธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ สุริฝ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราสามารถเลือกเวลาให้อาหารสัตว์ได้ตามที่เราต้องการและตามเวลาอาหารของสัตว์เลี้ยงของเรา