โดรนขับเคลื่อนใต้น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศกฤต หูมแพง, อนุวิท วิศรียา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ สุริฝ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดรนขับเคลื่อนใต้น้ำเพื่อใช้ในการสำรวจทรัพยากรถ่ายภาพและหาข้อมูลภูมิประเทศใต้ทะเลที่มีขนาดใหญ่ยากต่อการสำรวจโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนในการลงไปเพื่อลงไปสำรวจ แต่สามารถควบคุมด้วยการบังคับระยะไกลเพื่อความปลอดภัย

และสำรวจทรัพยากรทะเะล หรือ ชนิดของสัตว์น้ำ