แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ฟิลาเมนท์จากพลาสติกรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาริญญา ใจแปง, ปุณษร พัฒนปรีชาเสถียร, ธนยศ จุลภักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มลิวัลย์ ปาณะศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันขยะประเภทพลาสติกมีจำนวนมากมายและเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน พลาสติกเป็นวัสดุไม่สามารถย่อยสลายด้วยเองจึงนิยมนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล (Recycle) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ประโยชน์ของพลาสติก นอกจากขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากหมดอายุการใช้งาน

ผู้พัฒนาจึงได้คิดเรื่องของการนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิลอีกครั้ง โดยการนำขยะพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) พัฒนาให้เป็นฟิลาเมนท์และฟิลาเมนท์ที่สามารถนำไฟฟ้าได้ และนำฟิลาเมนท์ที่ได้ทำการผลิตขึ้นมาใช้ในการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ เป็นวงจรอิเลกทรอนิกส์

โครงงานที่พัฒนาเป็นการช่วยนำขยะประเภทขวดพลาสติกกลับมารีไซเคิลพัฒนาเป็นฟิลาเมนท์ที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้า ในการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ โดยผู้พัฒนาสนใจในการประดิษฐิ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์