Smart Active Packaging ชะลอการสุกและกันกระแทกของผลไม้จากใยผักตบชวาและยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสรีนา นาคเขียว, ผกามาศ ทาดาพันธ์, สุนันทา ทิพย์อักษร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Smart Active Packaging ชะลอการสุกและกันกระแทกของผลไม้จากใยผักตบชวา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการ ออกแบบ และพัฒนา ให้ได้บรรจุภัณฑ์ชะลอการสุกและกันกระแทกของผลไม้ชนิดใหม่ เพื่อศึกษาคุณภาพ คุณสมบัติความแข็งแรงและการกันน้ำซึม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้นักเรียนและชุมชน จากการทดลองตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของเส้นใยที่เหมาะสม โดยการนำเส้นใยกล้วยมาหาค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile) เส้นใยชนอดไหนดีเหนียวกว่า จึงใช้เส้นใยนั้นมาทำ Smart Active Packaging ตอนที่ 2 เป็นการหาอัตราส่วนผงถ่านกัมมันต์ต่อใยกล้วยที่ดีที่สุด โดยจะใช้เนใยผักตบชวาสัดส่วนคงที่คือ 200 กรัม ส่วนผงถ่านกัมมันต์ แบ่งเป็น 5 สูตร คือ 0 , 5 ,10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักใยกล้วยแห้ง ( 0 , 10 , 20, 30, และ 40 กรัม ) เคลือบด้วยน้ำยาง แล้วทำการทดสอบค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile) การทนต่อการฉีกขาด หาสูตรที่ดีที่สุด มาทำ Smart Active Packaging ที่ได้สามารถกันน้ำซึมได้อีกด