Smart Active Packaging ชะลอการสุกและกันกระแทกของผลไม้จากใยกล้วยและยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสรีนา นาคเขียว, สุนันทา ทิพย์อักษร, ผกามาศ ทาดาพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Smart Active Packaging ชะลอการสุกและกันกระแทกของผลไม้จากใยกล้วย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการ ออกแบบ และพัฒนา ให้ได้บรรจุภัณฑ์ชะลอการสุกและกันกระแทกของผลไม้ชนิดใหม่ เพื่อศึกษาคุณภาพ คุณสมบัติความแข็งแรงและการกันน้ำซึม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้นักเรียนและชุมชน จากการทดลองตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของเส้นใยที่เหมาะสม โดยการนำเส้นใยกล้วยทั้งแบบฟอกสีและไม่ฟอกสีมาหาค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile) พบว่า เส้นใยชนิดที่ไม่ฟอกสีมีความทนต่อแรงดึงและลักษณะเส้นใยเหนียวกว่า จึงใช้เส้นใยแบบไม่ฟอกมาทำ Smart Active Packaging ตอนที่ 2 เป็นการหาอัตราส่วนผงถ่านกัมมันต์ต่อใยกล้วยที่ไม่ฟอกสี สัดส่วนคงที่คือ 200 กรัม ส่วนผงถ่านกัมมันต์ แบ่งเป็น 5 สูตร คือ 0 , 5 ,10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักใยกล้วยแห้ง ( 0 , 10 , 20, 30, และ 40 กรัม ) เคลือบด้วยน้ำยาง แล้วทำการทดสอบค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile) การทนต่อการฉีกขาด หาสูตรที่ดีที่สุด มาทำ Smart Active Packaging ที่ได้สามารถกันน้ำซึมได้อีกด้วย