การศึกษาการเปรียบเทียบถ่านกัมมันต์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อดูดซับสารตะกั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้วกาญจน์ สุธีวโรดม, ศิโรรัตน์ ศิริตะโร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนัสสา ปลอดภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารพิษในปัจจุบันที่พบในและเป็นอันตรายร้ายแรง คือ ตะกั่ว การบริโภคอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนสารชนิดนี้ในปริมาณมากเกินไป ตลอดจนการสูดหายใจหรือสัมผัสทางผิวหนัง อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ส่วนใหญ่พบในน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการทดลองดูดซับตะกั่วโดยใช้ถ่านกัมมันต์ซึ่งทำจากวัตถุในท้องถิ่นได้แก่ ไม้ไผ่ แกลบ และซังข้าวโพด ทั้งนี้ที่เลือกวัสดุทั้งสามอย่างนี้เนื่องจากเมื่อนำมาทำการผลิตเป็นถ่านกัมมันต์จะเป็นธาตุที่ใกล้จะบริสุทธิ์คาร์บอนอย่างน้อย 57 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวัสดุยิ่งมีคาร์บอนมาก ประสิทธิภาพในการดูดซึมจะมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้วัสดุทั้งสามชนิดยังมีระยะในการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว