เเมชชีนเลิร์นนิ่งในการสอบสวนโรคโควิด-19

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไกรวิชญ์ สุขศรี, สุวิจักขณ์ แดงกะเปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19ทำให้มีผู้คนที่ติดเชื้ออย่างมาก ซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะส่งบุคลาการทางการแพทย์ออกไปตรวจสอบหาการแพร่กระจายของเชื้อด้วยการสอบสวนโรคจากคนในพื้นที่นั้นๆ ในช่วงที่มีการระบาดจำนวนมากก็จะจะเป็นการเพิ่มภาระงานให้บุคลากรทางการแพทย์ และต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งในการมาสอบสวนโรค ซึ่งจะใช้งบประมาณจำนวนมาก และใช้เวลานาน จึงเป็นที่มาของการสร้าง Machine learning ที่ใช้ในการสอบสวนโรค COVID-19 เพื่อที่จะสามารถสอบสวนโรคได้ก็จะทำให้สามารถสอบสวนโรคได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น ที่จะเป็นเครื่องที่ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงของการระบาดที่ต้องการบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก การมีเครื่องมือช่วยในการสอบสวนโรคนั้นจะช่วยลดจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในการสอบสวนโรค ประหยัดเวลาและงบประมาณที่ใช้ โดยการใช้ Machine learning เพื่อสร้าง AI ที่สามารถทำงานโดยรวบรวมข้อมูลปริมาณมหาศาลด้วยความเร็ว ประมวลผลซ้ำ ๆ ผ่านขั้นตอนการประมวลผลที่ชาญฉลาด อันช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถเรียนรู้จากรูปแบบและลักษณะของข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติด้วยการ input ข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการสอบสวนโรคเเละเมื่อ AI ประมวลผลเสร็จก็จะ output ออกมาเป็นกราฟเเละข้อมูลด้านความเสี่ยงว่าความเสี่ยงมากหรือน้อย