การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากผักเบี้ยใหญ่ต่อการยับยั้งแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. Carotovora สาเหตุโรคเน่าเละของผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญศิริ บุญศรี, บัณฑิตา อาจวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวการการสกัดหยาบจากผักเบี้ยใหญ่ที่มีสรรพคุณมากมาย มาทดสอบศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. Carotovora สาเหตุโรคเน่าเละของผัก เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทางกา่รเกษตร