การประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักใบไม้เป็นวัสดุคลุมดิน:กรณีศึกษาการปลูกแตงกวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ แซ่อุ่ย, ปวิตรา พยาคภิบาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพนิต คงเรือง, ธีร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำเกษตรอินทรีย์ ต้องมีการคลุมแปลงโดยอาจใช้ฟางหรือแผ่น PE เป็นวัสดุ แต่ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องหาวัสดุธรรมชาติที่เกษตรกรสามารถเตรียมได้ด้วยตัวเองมาใช้เป็นวัสดุคลุมแปลงทดแทน การศึกษาครั้งนี้จึงมีการใช้ปุ๋ยหมักใบไม้เป็นวัสดุคลมุดิน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคลุมแปลงที่ส่งผลต่อปัจจัยสภาพแวดล้อม การเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา ณ แปลงเกษตร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี โดยมีการซ้ำต้น 16 ซ้ำ/ชุดทดลอง โดยชุดทดลองมีทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ 1.ฟาง 2.แผ่นพลาสติก PE 3.ปุ๋ยหมักใบไม้ และ 4.ชุดควบคุม คือไม่มีวัสดุคลุมแปลงตามลำดับ บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต และผลผลิตของแตงกวา และบันทึกข้อมูลความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ และความชื้นในดิน พร้อมส่งดินวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ผลการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องนี้ อาจจะช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรจากการใช้ฟางและแผ่น PE และยังช่วยให้แตงกวามีการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น และให้ผลผลิตที่ดีมากกว่าการใช้ฟางและแผ่น PE