การประยุกต์ใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เคลือบด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นแผ่นปิดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รติมา ศิริกาศ, ณภัทร รัตนบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์, วิบูลย์ ป้องกันภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการนำน้ำมะพร้าวที่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรมการทำน้ำกะทิมาประยุกต์ใช้ เพื่อทดแทนการทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม ร่วมกับการใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ซี่งมีสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นบนผิวหนัง เมื่อเกิดบาดแผล เชื้อเหล่านี้จะทำให้แผลพุพองและมีน้ำหนอง โดยโครงงานฉบับนี้จะนำมะพร้าวมาทำเป็นแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลส โดยใช้แบคทีเรีย Komagataibacter nataicola และเคลือบด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีการหมัก ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก ไม่มีความซับซ้อนและให้ผลที่ดี และได้แบ่งวิธีการทำ nuetralize แผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ต้มในน้ำกลั่นและล้างใน NaOH 0.1 N และวิธีที่ 2 ต้มด้วย NaOH 0.1 N และฟอกด้วย H2O2 1% พบว่าแผ่นที่มีการฟอกจะมีสีของแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสที่ขาวกว่าแผ่นที่ไม่ผ่านการฟอก และในส่วนของการทดสอบสมบัติทางกายภาพ การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ และการทดสอบการแพ้ของแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสที่เคลือบด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นแผ่นปิดแผล อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ