การศึกษาสารพอลิเมอร์ในธรรมชาติและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟิล์มย่อยสลายได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัฐนิช วิบูลสวัสดิ์วัฒนา, ภาราดา โพยนอก, วีรินทร์ บรรจงปรุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้สารพอลิเมอร์จากธรรมชาติเพื่อผลิตเป็นฟิล์มย่อยสลายได้ทดแทนการใช้พลาสติก เนื่องจากพลาสติกเป็นสารสังเคราะห์ที่ใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลายโดยทำการศึกษาหาชนิดของสารพอลิเมอร์และอัตราส่วนของสารตั้งต้นที่เหมาะสมที่สุด ทดสอบโดยการวัดค่าการต้านแรงดึงขาดและระยะเวลาในการย่อยสลายในสภาวะต่างๆ เช่น ในสภาวะปกติที่อุณหภูมิห้อง บนดินและฝังไว้ใต้ดิน โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์ใส่เครื่องปรุงรสในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ด้านการแพทย์หรือด้านอื่นๆ