การศึกษาสมบัติของของไหลโดยใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของคลื่นอัลตราโซนิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาพร เที่ยงพนม, กชนิภา จังธนสมบัติ, ณิชกานต์ ลวณะสกล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญนันท์ สมนาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาสมบัติของของไหลโดยใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของคลื่นอัลตราโซนิกนี้ เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติการไหลของของไหล โดยใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของคลื่นอัลตราโซนิก ในการปล่อยคลื่นอัลตราโซนิกที่ความถี่ 2 MHz ไปที่ของไหลที่ไหลในท่อโดยมีอนุภาคลอยปนอยู่ แล้วรับคลื่นสะท้อนจากอนุภาคนั้น แล้วนำมาหาเลขเรย์โนล์ดจากค่าความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการไหลของของไหลในสภาพความหนืดที่แตกต่างกัน