การพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้เรื่องหิน ดิน และแร่ธาตุ ด้วย Season Stone game

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภากร เจริญกัลยากร, ธัญญลักษณ์ แสนสุภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นได้รับความรู้ในเรื่องของดิน หิน และแร่อย่างละเอียดมากขึ้นรวมถึงได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้นี้ เพื่อให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินเกี่ยวกับรูปภาพและเนื้อเรื่องในตัวเกม ทั้งยังทำให้ผู้เล่นได้ซึมซับความรู้เกี่ยวกับดิน หินและแร่จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านอาชีพหรือการเรียนในโรงเรียน รวมไปถึงสามารถเป็นสื่อการสอนเพิ่มเติมให้แก่เด็กนักเรียนได้ โดยคุณครูหรืออาจารย์สามารถนำเกมนี้ไปประกอบการสอนหรือเก็บคะแนนจากตัวเกมได้ การสร้างเกม Season Stone มีการดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบเกมโดยใช้ โปรแกรม Construct 3 ที่มีฟังก์ชั่นมากมายและประกอบการอนิเมชั่นสื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ให้มีตัวละครที่ดำเนินเรื่องหลักโดยจะมีด้านผจญภัยต่างๆตามเนื้อหาในแต่ละเรื่องเช่นมีการจับคู่หินโดยตัวละครที่อยู่บนลางรถไฟจะเป็นคนจับคู่หิน พบว่าเกมนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นกลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีความสนใจทางดิน หิน และแร่ หรือผู้ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหานี้อยู่