การพัฒนานวัตกรรมปลูกป่าเลียนแบบโครงสร้างผลของยางนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา สีทาเลิศ, นิชชาญพิชญ์ บริสุทธิญาณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันป่าไม้มีการลดลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจากการตัดต้นไม้ของมนุษย์ การบุกรุกป่า การเกิดไฟป่า ทำเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก เช่น ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย จากปัญหาที่กล่าวมาการเพิ่มปริมาณของต้น เป็นการแก้ปัญหาอีกหนึ่งทางเลือก โดยทางผู้จัดทําโมเดลเลียนแบบโครงสร้างของผลยางนา มาเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยปลูกป่าในพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรือพื้นที่บริเวณที่ไม่สามารถนำต้นไม้ปลูกได้