การเปรียบเทียบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อราPenicilliumในข้าวโพดจากสารสกัดกระชาย ขมิ้น และพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัทญาภร สมตัว, กมลรัตน์ บุญประกอบ, พิชญ์สินี สมบูรณ์คงศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อราPenicillium spp.ในข้าวโพด ด้วยสารสกัดจากพืชจากกระชาย ขมิ้น และพลู และหาความเข้มข้นของสารสกัดและสารสกัดที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการยับยั้งเชื้อรา โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่ได้จากข้าวโพด จากนั้น ทำการศึกษาสารสกัดจากพืชจากกระชาย ขมิ้น และพลูโดยการสกัดสารใช้วิธีการสกัดด้วยน้ำกลั่นและเอทานอลทั้ง3ชนิด ให้มีระดับความเข้มข้นต่างๆ จากนั้นนำเชื้อราจากการเพาะเลี้ยงทดสอบกับสารสกัดโดยด้วยวิธีPoisoned food technique ในระดับความเข้มข้นต่างๆ เพื่อใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการยับยั้งเชื้อรา Penicillium spp. ต่อไป