การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สมปอง มนต์มีศีล, ชลธิชา พ้นภัย, ปฐมฤกษ์ อุดมทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิ ทูคำมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีไม่จำกัด อีกทั้งยังมีวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกทำให้มีผู้คิดค้นที่จะนำทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทนเพื่อที่จะนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งประเทศไทยนั้นต้องการพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างสูง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล เนื่องจากน้ำมันดีเซลเป็นปัจจัยสำคัญทั้งภาคการผลิตและขนส่ง และการที่น้ำมันดีเซลเพิ่มราคาสูง ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตค่ารถและค่าน้ำมันจะแพงขึ้น พระองค์จึงทรงได้มีพระราชกระแสให้คิดค้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ที่สามารถนำมาใช้แทนน้ำมันจากปิโตรเลียม ซึ่งในปัจจุบัน พลังงานทางเลือกเหล่านี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางค่าใช้จ่ายของ พสกนิกรชาวไทยได้เป็นอย่างดี ลดภาระการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยลดค่าใช้จ่ายลงไป

ด้วยกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่ได้นำสารกัดจากน้ำมันปาล์มมาผลิตไบโอดีเซล ทำให้การผลิตไบโอดีเซลเป็นที่แพร่หลายในประเทศ ซึ่งการผลิตนั้นมีทั้งการผลิตในครัวเรือน ชุมชนจนไปถึงเชิงอุตสาหรรมขนาดเล็ก โดยอาศัยวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วคือ น้ำมันที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เช่นน้ำมันพืช น้ำมันจากไขมันของสัตว์ รวมไปถึงต้นสบู่ดำ ต้นสบู่ดำเป็นพืชน้ำมันทางเลือกที่เหมาะสมอีกชนิดหนึ่ง เพราะปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลมาก ทนต่อสภาพแล้งและน้ำท่วม ทำให้ปลูกได้ในพื้นที่ทั่วทุกภาคแม้แต่ในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้น้อย สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 1 ปีหลังปลูก และมีอายุยืนกว่า 30 ปี

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะนำน้ำมันที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เช่นน้ำมันจากไขมันสัตว์ที่นำมาประกอบอาหารภายในครัวเรือนและชุมชนของตนเองและสารสกัดจากต้นสบู่ดำมาใช้ประโยชน์โดยการมาผลิตไบโอดีเซลและเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันเก่าและสารสกัดจากต้นสบู่ดำเพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง การสกัดเพื่อเอาน้ำมันจากต้นสบู่ดำมีหลายวิธี โดยเลือกใช้วิธีการบดให้ละเอียดแล้วสกัดด้วยตัวทำละลาย นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาประยุกต์ใช้และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและครอบครัวให้รู้จักพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง