การเปรียบเทียบคุณสมบัติของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากใบไม้แห้งชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา พรมสุข, กันติชา พลสวัสดิ์, รุ่งนภา มั่นคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่่่่่่อง การเปรียบเทียบคุณสมบัติของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากใบไม้แห้งชนิดต่างๆ ทำการศึกษาการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจาก ใบมะม่วงแห้ง ใบชมพู่แห้ง ใบไผ่แห้ง โดยการสกัดเซลลูโลสด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ หลังจากนั้น นำผงเซลลูโลสไปดัดแปลงเป็น CMC โดย1.หา % yield 2.เปรียบเทียบน้ำหนัก CMC 3.เปลียบเทียบลักษณะของแผ่นฟิล์มที่มีอัตราส่วนของ CMC ต่อน้ำในอัตราส่วนต่างๆ 4.ตรวจสอบคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มโดยการวัดค่าการต้านทานแรงดึง 5.ทดสอบการสลายตัวในดิน 6.ทดสอบการสลายตัวในน้ำ