เงื่อนไขในการบรรจุรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าลงในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาธิป เลี่ยนกัตวา, กฤติน กันตังกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันรูปทรงเรขาคณิตได้รับความสนใจในการศึกษาหาความรู้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือการบรรจรูปเรขาคณิตหนึ่งลงไปในรูปเรขาคณิตอีกรูปหนึ่ง มีประโยชน์เชิงประยุกต์ในการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แก้ปัญหาการบรรจุสิ่งของหรือปัญหาการหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ทางผู้จัดทำสนใจศึกษาเกี่ยวกับการบรรจุรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าลงในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เนื่องจากรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีการใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ดินสอ น็อต และสามเหลี่ยมมุมฉากหากนำมาทำเป็นภาชนะจะสามารถประหยัดพื้นที่ได้มากกว่ารูปทรงอื่น