เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการบรรจุรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าลงในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐภัทร สังข์หิรัญ, ณฐมน ใจตรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงศักดิ์ หมั่นถนอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จะนำเสนอเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการบรรจุรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีความยาวด้าน a หน่วยลงในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยหาความสัมพันธ์ของด้านที่น้อยที่สุดของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สามารถบรรจุรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้ โดยมีเงื่อนไขว่ามุมยอดของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าต้องสัมผัสกับด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวนอย่างน้อย 4 มุม