เจลหอมดับกลิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โพธพงศ์ แซ่ตัน, ชินพัฒน์ ต่อฑีฆะ, ศิตศาสตร์ สีสาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพิชญ์ แสงเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนั้นเด็กนักเรียนจะมักง่ายนำเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเอาไว้ในตู้

ซึ่งในเสื้อผ้าที่ใส่แล้วจะเต็มไปด้วยเชื้อโรค เหงื่อ และ

สิ่งสกปรกต่างๆมากมายทำให้ตู้มีกลิ่นเหม็นอับและจากการที่ตู้นั้นไม่มีรูระบายอากาศและอยู่ในบริเวณที่สภาพ

อากาศเป็นแบบร้อนชื้นจะทำให้อากาศในตู้ชื้น จะทำให้เป็นแหล่งที่เชื้อโรคหรือเชื้อราเติบโตได้ดี

และอาจมีแมลงที่ชอบที่ชื้นเข้าไปอยู่ ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำ

เจลหอมระเหยที่ทำจากวัสดุธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดสารพิษ

ที่มีคุณสมบัติในการแก้ปัญหาข้างต้นแทนการใช้สิ่งอื่นๆที่ก่อให้เกิดสารพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม