การชะลอการเน่าเสียของกล้วยหอมทองจากโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายเมธาสิทธิ์ อุ่นเมือง, เขม พรมมา, ชยังกูร โท๊ะป๋า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนั้นมีผลไม้จำนวนมากทั้งขายปลีกและส่งออกส่งในประเทศและต่างประเทศแต่ผลไม้ต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานผลไม้จะเกิดการสุกและเน่าในเวลาต่อไปทำให้ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นอุปสรรคเมื่อขนส่งผลไม้ไปในสถานที่ที่ต้องการเวลาในการขนส่งเป็นเวลานาน

โครงงานนี้ศึกษาการการชะลอการสุกของผลไม้โดยใช้ ด่างทับทิม (Potassium permanganate)

เนื่องจากผลไม้ต่างๆใช้เวลาในการสุกไม่เท่ากัน ดังนั้นเมื่อ เก็บผลไม้ในเวลาเท่ากัน อาจทำให้ผลไม้บางชนิดเน่าเสียและส่งผลให้เศรษฐกิจและการส่งออกผลไม้ นั้นเกิดความเสียหาย ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสุกของผลไม้ ได้ดังนี้ ออกซิเจน และ เอทิลีนมีผลต่อการสุก เนื่องจากเมื่อผลไม้สุกเอทิลีนจะมีการสร้างขึ้นภายในผลไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเอทิลีนจะทำให้มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น จึงมีผลทำให้มีปริมาณออกซิเจน มากขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้หาวิธีแก้ไข โดยใช้ด่างทับทิม (Potassium permanganate) เนื่องจากด่างทับทิมสามารถทำปฏิกิริยาเคมีกับเอทิลีนทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คือแมงการนีสไดออกไซด์ (manganese dioxide) และเอทธิลีนไกลคอล (ethylene glycol) ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นเอทิลีน