เซนเซอร์นาโนตรวจวัดความชื้นในโรงเพาะเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พฤทธิพร มูสิกะ, จิรภัทร มุณีจินดา, ปนัสยา ฟองย้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิพงษ์ ไกรลาศ, กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนมักพบเจอกับปัญหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเกิดฝนตกหรือน้ำท่วม แต่ล้วนที่จะส่งผลรุนแรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงภาคเกษตรกรรม และระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย ซึ่งความเสียหายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะทำให้ประชาชนไม่สามารถรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้ทันเวลา และยังทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ำลง รวมไปถึงภาคเกษตรของการเพาะเห็ดที่จะได้รับผลกระทบสภาพความชื้นที่ไม่คงที่หรือมีความชื้นมากเกินไป และจะส่งผลให้การเพาะเห็ดเป็นไปได้ อาจจะทำให้เห็ดเกิดโรค ผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควรทำให้รายได้ของเกษตรกรลดน้อยลง ทั้งทำให้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะตกต่ำ รวมไปถึงปัญหาของเกษตรกรในบางพื้นที่ก็ไม่ได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับสภาพอากาศได้อย่างเท่าทัน จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายตามมา จังหวัดระนองเป็นอีกจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฝนแปดแดดสี่ อยู่ในพื้นที่ทางพัดผ่านมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย ทำให้มีฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อน ซึ่งมีผลต่อประชาชนทั่วไปและเกษตรกร ทางคณะผู้จัดทำจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงงานเรื่องเซนเซอร์นาโนตรวจวัดความชื้น โดยอาศัยหลักการของการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานเมื่อความชื้นเปลี่ยน จากสารที่มีความไวต่อความชื้น ซึ่งมีการนำเซนเซอร์มาประยุกต์ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทำให้สามารถวัดค่าได้คงที่และละเอียดขึ้นพร้อมกับสามารถแสดงผล รวมถึงการควบคุมค่าต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ในการควบคุมความชื้นทางเกษตรกรรม และการทำนายค่าสภาพอากาศได้