เซ็นเซอร์นาโนตรวจวัดรังสียูวี และความชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรมัย มานันตพงศ์, วรรณวลี จุเส้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิพงษ์ ไกรลาศ, กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ ซึ่งมีฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อน ฝนตกหนักรุนแรง น้ำท่วม กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในจังหวัดระนองเป็นอย่างมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงให้ความสนใจโครงงานเรื่อง เซนเซอร์ตรวจสภาพอากาศ เพื่อตรวจวัดและทำนายสภาพอากาศในจังหวัดระนอง โดยใช้วัสดุนาโน ซิงค์ออกไซด์ ที่มีคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเมื่อมีแสงยูวี และวัสดุนาโนคาร์บอนแบล็ค ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงค่าโวลล์เมื่อความชื้นเปลี่ยน โดยนำวัสดุนาโนทั้งสองชนิดมาเคลือบระหว่างร่องบนแผ่นทองแดง และวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้ วิเคราะห์และทำนายค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะสามารถทำนายค่าสภาพอากาศร้อนจัดความชื้นน้อย สภาพอากาศไม่ร้อนความชื้นมากที่ฝนกำลังจะตก ด้วยเซนเซอร์ทั้งสองชนิด เพื่ดให้ผู้คนจังหวัดระนองสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้