ผลของสารแอนทราควิโนนที่มีต่อเส้นใยไฟโบรอินในเส้นไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สกุลตลา การะกุล, ณัฐพล ปิ่นนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพงษ์ น้อยสีภูมิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเราพบพืชมากมายหลายชนิดในชุมชนที่มีปริมาณสารแอนทราควิโนนแตกต่างกันไปแต่ละชนิดพืชและตามฤดูกาล จากคุณสมบัติของสารแอนทราควิโนนที่มีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มผลผลิตของเยื่อกระดาษอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นใยทางผู้จัดทำโครงงานจึงมองเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์เส้นใยไหม ซึ่งนับวันการผลิตเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยไหมธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงโดยส่วนมากเสื้อผ้าที่ทำจากไหมในปัจจุบันนั้นล้วนมาจากเส้นใยสังเคราะห์ ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงมีความต้องการที่จะศึกษาประสิทธิภาพของสารแอนทราควิโนนที่ได้จากการสกัดจากว่านห่างจนเข้ ซึ่งว่านห่างจรเข้เป็นพืชสมุนไพรและพบได้ง่ายในธรรมชาติและชุมชนเมืองทั่วไป ผู้จัดทำโครงงานจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อเรื่องผลของแอนทราควิโนนที่มีผลต่อเส้นใยไฟโบรอินในเส้นไหม