ฟาร์มเห็ดอัฉริยะควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิรัตน์ อวนศรี, ธุวานนท์ พาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มัทยาภรณ์ รังษีคาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำเอาเทคโนโลยี ไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino UNO R3) และ โมดูล DHT21 มาใช้ในระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า มาช่วยในการควบคุม และสามารถแสดงค่า อุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้าผ่านทางจอ LCD และสามารถแสดงผลผ่าน Smart Phone ได้เพื่อเป็นการลดสภาพความแปรปรวน ของดินฟ้าอากาศและเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้นโดยที่ค่าของอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้าจะอยู่ในช่วงที่เหมาะสมโดยมีเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และยังสามารถปรับค่าความชื้นผ่าน Smart Phone ได้ เพื่อให้การดูแลโรงเพาะเห็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระแสไฟผ่านพลังงานไฟฟ้าจาก Solar cell แก้ใขปัญหาไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง