โครงงานการศึกษาสูตรจากความสัมพันธ์ของความยาวด้านกับจำนวนรูปเรขาคณิตทั้งหมดในตาราง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนทกานติ คำมุก, พิมพ์ลภัส บุตรสาระ, ชัชชนิญ พลีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุฒิ คล่องดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/open?id=1t7fVHUCq6GLD_ZI8WYARq3EHSebAIzss