การพัฒนาพลาสติกจากเกล็ดปลาเพื่อใช้เป็นถุงน้ำเกลือทดแทนทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัญชุพร มูลกลาง, ไพลิน จิระโต, ธัญสิริ ธีรภัศกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวรรธน์ สุทะณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในแต่ละปีมีขยะอินทรีย์เหลือทิ้งเป็นปริมาณมากขึ้น ที่มาจากอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปสัตว์ ธุรกิจการผลิตอาหารทะเล ฯลฯ เช่น เกล็ดปลา ที่มักนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งมีมูลค่าต่ำ หรือถูกทิ้งเป็นขยะที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และทำให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ขยะที่เป็นปัญหาต่อโลกทุกๆ ปี คงหนีไม่พ้นขยะพลาสติก ซึ่งบางชนิดย่อยสลายได้ยาก บางชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้ หนึ่งในนั้นคือขยะพลาสติกทางการแพทย์ คณะผู้จัดทำได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสองสิ่งนี้จึงได้สนใจศึกษา แล้วพัฒนาพลาสติกจากเกล็ดปลาเพื่อใช้เป็นถุงน้ำเกลือชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก เพิ่มมูลค่าให้แก่เกล็ดปลาที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการศึกษา ออกแบบ ทดลอง และปรับปรุงถุงน้ำเกลือชีวภาพ โดยสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา จากนั้นนำเจลาตินที่ได้มาเป็น gelatin composite โดยการเติมเจลาตินต่อแป้งข้าวโพดต่อกลีเซอรีนในอัตราส่วน10:5:2 ปรับปรุงคุณภาพด้วยการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต และเอทิลแอลกอฮอล์ 1% เมื่อมีเจลาตินที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพไปขึ้นเป็นรูปพลาสติก ก็นำไปทดสอบประสิทธิภาพความยืดหยุ่นของพลาสติก ทดสอบประสิทธิภาพความแข็งแรงของพลาสติก และทดสอบประสิทธิภาพน้ำเกลือเมื่อนำมาบรรจุในถุงน้ำเกลือชีวภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น ตามลำดับ