การพัฒนาพลาสเตอร์ปิดแผลโดยใช้เจลาตินจากเกร็ดปลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการห้ามเลือดด้วยน้ำจากหยวกกล้วยและนำ้ขมิ้นชันช่วยลด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรลภัส ยูชิโบริ, พิมพ์พิดา นางคำ, ภคพร แสนไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวรรธน์ สุทะณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานการทดลองเรื่องการพัฒนาฟิล์มปิดแผลโดยใช้เจลาตินจากเกร็ดปลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการห้ามเลือดด้วย น้ำจากหยวกกล้วยได้จัดทำขึ้นเนื่องจากทีมผู้วิจัยเล็งเห็นว่าในเกร็ดปลานั้นพบคอลลาเจนมากจึงได้มีการนำเกร็ดปลามาใช้ในการทำเจลาตินในการทดลองการพัฒนาพลาสเตอร์ปิดแผล

วิธีดำเนินการทดลองแบ่งเป็นสองขั้นคือ ขั้นแรกนำเกร็ดปลามาสกัดเป็นเจลาตินขั้นที่สองคือนำส่วนผสมมาผสมให้เข้ากันและนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ ในการทดลองได้ศึกษาอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งศึกษาปริมาณและความเข้มข้นของสารที่ใส่สกัดเจลาตินส่งผลถึงคุณภาพของพลาสเตอร์ขั้นตอนที่สองศึกษาปริมาณส่วนผสมที่จะไปพัฒนาพลาสเตอร์ปิดแผล จากการทดลองพบว่าเจลาตินที่ทำจากเกร็ดปลาได้เป็นผงละเอียดโดยผ่านการขจัดคาบสกปรกโดยสารละลายโซเดียมไฮด็อกทรายและผ่านการผสมป้องกันยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราและสามารถนำไปใช้กับแผลสดใหม่ที่ผ่านการล้างแผลด้วยน้ำสะอาดเเละยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในพลาสเตอร์โดยการห้ามเลือดเเละสมานแผลจากน้ำหยวกกล้วยช่วยลดอักเสบด้วยน้ำขมิ้นชัน แล้วนำมาแปะทำให้ระยะเวลาในการเป็นแผลหายเร็วขึ้นกว่าปกติและลด การบาดเจ็บและติดเชื้อในเเผลได้เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และอื่นๆ