การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นสมานแผลและยับยั้งแบคทีเรีย จากสารสกัดหยาบของบัวบก และขมิ้นชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จินตกัญญา มหาผล, ธันวาพร วนาสันต์ไพรเขียว, กัญญาณัฐ นิลวดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นัดดา สุธรรมมิกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้สูงอายุจำนวนมากต้องเผชิญกับการเกิดแผลเรื้อรัง มีอัตราการสมานแผลช้า ส่งผลให้เกิดติดเชื้อแทรกซ้อน ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ สารสกัดจากบัวบก (Centella asiatica) ที่มีสารกลุ่มไตรเทอปินอยด์ไกลโคไซด์เร่งการสร้างคอลลาเจนบริเวณแผล อีกทั้งในขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) มีเคอร์คิวมิน ช่วยเร่งการสมานแผล โดยเร่งการเกิด Re-epithelization ของ epithelial cells ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากบัวบก เร่งการเจริญของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ และเซลล์เคราติ-โนไซท์ บริเวณบาดแผลจำลอง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ที่เลี้ยงเซลล์ในอาหารเลี้ยงเซลล์เพียงอย่างเดียวสูงขึ้น 8.24 และ 10.13 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน ช่วยเร่งการเจริญของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ และเซลล์เคราติโนไซท์เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมสูงขึ้น 12.74 และ 10.27 เปอร์เซ็นต์ โดยทั้งสองสารสกัดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นยารักษาแผลที่ราคาเข้าถึงได้ ทั้งยังเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยต่อการเข้าถึงยาในการรักษาต่อไป