การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งและประสิทธิภาพในการดื้อยาของแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae และ Pectobacterium carotovorum ด้วยสารสกัดจากโกโก้และใบบัวหลวง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลพัชร อัคคะปะชะ, ณภัทร กาญจนาภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลผลิตทางการเกษตรคือหนึ่งในสินค้าที่ส่งออกมากที่สุดของประเทศไทย โดยพืชเป็นหนึ่งในสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทย ก็อาจเกิดการเน่าเสียระหว่างทางการเดินทางส่งสินค้า ด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้ง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การสูญเสียความชื้น การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม และการเข้ามาทำลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้ง แมลง เชื้อรา และแบคทีเรีย ผู้พัฒนาจึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งและประสิทธิภาพในการดื้อยาของแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae และ Pectobacterium carotovorum ด้วยสารสกัดจากโกโก้และใบบัวหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae และ Pectobacterium carotovorum และศึกษาความสามารถในการดื้อยาของแบคทีเรีย ที่มีต่อสารสกัดจากโกโก้และใบของดอกบัวหลวงที่ความเข้มข้นต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดการเน่าเสียของสินค้าลดลง