การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus และการต้านรังสียูวีจากแสงแดดของ สารสกัดหยาบและน้ำย้อมจากต้นครามเพื่อการประยุกต์ใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิราภรณ์ เชาว์สวัสดิกรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์