การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum spp. จากสารสกัดหยาบมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญกร ศิริกุลพิทักษ์, ภัทร์ธิดาวดี อุ่นคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้วิจัยทำการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum spp. จากสารสกัดหยาบมะละกอ โดยนำส่วนที่เป็นเปลือกและใบมะละกอมาสกัดเป็นสารสกัดหยาบมะละกอ ซึ่งในมะละกอมีเอนไซม์ปาเปน สามารถย่อยโปรตีนที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลงได้ เราสามารถตรวจสอบปริมาณเอนไซม์ปาเปนจากสารสกัดหยาบมะละกอด้วยวิธี Bradford Protein Assay เมื่อตรวจสอบพบว่ามีเอนไซม์ปาเปนในสารสกัดหยาบมะละกอแล้วจะทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบมะละกอในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum spp. ด้วยวิธี poisoned food technique